ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden (AV) voor het gebruik van het Virail-portaal

1. Algemeen

(1) De Virail GmbH, Winsstraße 15, 10405 Berlijn (hierna aangeduid als "virail") biedt een technische interface waarmee commerciële en particuliere aanbieders van vervoer (hierna aangeduid als "aanbieders") transportreizen (per trein, bus, vlucht en carpooling) in een database kunnen plaatsen die kan worden gekoppeld aan de verschillende boekingswebsites van de aanbieders. Gebruikers die accommodatie zoeken (hierna aangeduid als "gebruikers") krijgen via www.virail.com en/of andere websites die worden beheerd door Virail toegang tot deze database en worden doorverwezen naar de website van de aanbieder van de vervoersoplossing om het boekingsproces uit te voeren.

(2) Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de database via de eerder genoemde websites van Virail en omvatten toegang vanaf mobiele websites en eventuele applicaties ("App") ontwikkeld door Virail, evenals eventuele portals of applicaties voor mobiele apparaten die worden aangeboden door derden. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing; Virail wijst de toepassing van eventuele alternatieve voorwaarden opgelegd door de gebruiker af.

(3) Het gebruik van alle websites die worden beheerd door Virail en de verstrekte databases ("Onze website") is alleen toegestaan voor privégebruik. Commercieel gebruik van Onze website is uitdrukkelijk verboden. Onze website mag niet worden gebruikt voor valse, frauduleuze of speculatieve reserveringen, noch voor reserveringen om toekomstige vraag te dekken. Door het gebruik van Onze website bevestigt u af te zien van de volgende acties en maatregelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Virail:

- Onze website openen door middel van een handmatig of geautomatiseerd proces dat het doel van persoonlijk gebruik overschrijdt of Virail opneemt in een zoekindex. Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om gegevens van Onze website te extraheren (zogenaamd "screen scraping") is verboden voor niet-commerciële en commerciële doeleinden.

- Inbreuk maken op bestaande beperkingen in robotuitsluitingsheaders op Onze website of maatregelen om de toegang tot Onze website te beperken of te voorkomen omzeilen.

- Het gebruik van een apparaat, software of programma dat de normale functionaliteit van Onze website beïnvloedt of probeert te beïnvloeden, of het uitvoeren van een handeling die onze servers, computer of netwerk ongepast belast.

Virail behoudt zich het recht voor om de toegang tot alle of specifieke onderdelen van Onze website naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid te beëindigen, op te schorten of te beperken.

2. Virail-diensten voor gebruikers

(1) Virail biedt een gerichte zoekfunctie waarmee gebruikers het meest geschikte aanbod van de aanbieder in de database kunnen identificeren en vervolgens de gebruiker doorverwijst naar de website van die aanbieder of de gebruiker rechtstreeks in contact brengt met de aanbieder. Virail is daarom niet de dienstverlener voor een van deze websites. Specifiek leidt het gebruik van Virail-diensten niet tot een pakketreisovereenkomst met Virail in de zin van § 651a van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB).

(2) Wanneer een zoekopdracht een groot aantal resultaten oplevert, worden de weergegeven resultaten beperkt tot een specifieke hoeveelheid om de zoekfunctionaliteit te garanderen.

(3) Gebruikers mogen de Virail-database kosteloos gebruiken.

(4) Virail adviseert dat aanbiedingen geplaatst door aanbieders onderhevig kunnen zijn aan een commissie in geval van een succesvolle boekingsovereenkomst. De manier waarop deze overeenkomst tussen de gebruiker en de aanbieder wordt gevormd en eventuele inhoud binnen een dergelijke overeenkomst moet in overeenstemming zijn met de wet en met eventuele overeenkomsten tussen de twee betrokken partijen.

(5) Virail kan toestaan dat haar diensten worden verleend door derden.

(6) Aangezien Virail haar diensten kosteloos verleent, heeft de gebruiker geen recht op schadevergoeding of afdwinging van de overeenkomst. Virail behoudt zich het recht voor om het aanbod op elk moment zonder kennisgeving te annuleren.

3. Virail is niet aansprakelijk voor aanbiedingen of daaropvolgende boekingsovereenkomsten

(1) Virail is uitsluitend de technische dienstverlener, die alleen een zoekopdracht naar geschikte aanbiedingen mogelijk maakt. Virail publiceert geen eigen aanbiedingen op de eerder genoemde websites, noch aanvaardt Virail enige aansprakelijkheid voor eventuele gemaakte aanbiedingen. De aanbieder is als enige verantwoordelijk voor alle aangeboden aanbiedingen op de eerder genoemde websites en alle andere websites die door Virail zijn gelinkt, evenals voor alle gerelateerde intentieverklaringen. Virail aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of actualiteit van de informatie die door de aanbieder is geplaatst, met name wanneer deze informatie is opgeslagen op een mobiel apparaat.

(2) Eventuele overeenkomsten of tickets bestaan uitsluitend tussen de aanbieder en de gebruiker. Virail is vrijgesteld van enige contractuele regeling, overeenkomst of claim die bestaat tussen de gebruiker en een externe boekingsagent. Boekingen worden uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van de dienstverlener of vervoersmaatschappij, met name met betrekking tot annulering en intrekking. De boekingsdienstverlener of vervoersmaatschappij blijft het enige aanspreekpunt voor boekings- en betalingsprocessen, evenals voor eventuele vragen met betrekking tot die overeenkomst. Virail is niet in staat om informatie over deze zaken te verstrekken.

(3) De vorige paragrafen (1) en (2) blijven van kracht voor zover en indien Virail boekingen of boekingsaanvragen of de bijbehorende gegevens en informatie zelf vastlegt, met het oog op de overdracht van een boeking of boekingsaanvraag aan de aanbieder (bijvoorbeeld in het kader van expressboekingen of aanvraagformulieren).

(4) Aanbiedingen worden continu bijgewerkt via een technische interface.

4. Prijzen

(1) De prijzen die in de aanbieding(en) worden vermeld, worden bepaald door de aanbieder en minstens eenmaal daags aan Virail meegedeeld.

(2) De aanbiedingsprijs wordt begrepen als de eindprijs voor de accommodatie, maar de verantwoordelijkheid voor het waarborgen van passende en nauwkeurige prijzen rust bij de aanbieder. Hoewel Virail ernaar streeft de totale kosten van de aanbieding te presenteren, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht door de boekingswebsite van de aanbieder.

5. Aansprakelijkheid

(1) Virail is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, volledigheid, betrouwbaarheid of geloofwaardigheid van door de aanbieder gecreëerde inhoud en/of aanbiedingen. In het bijzonder verstrekt Virail geen aanbeveling of verdere informatie met betrekking tot de keuze van de aanbieder en/of aanbieding.

(2) Virail is niet aansprakelijk voor enige technische storing waarvan de oorzaak buiten de verantwoordelijkheid van Virail ligt of veroorzaakt is door overmacht.

(3) Virail garandeert geen ononderbroken toegang tot gegevens. Virail behoudt zich het recht voor om technisch onderhoud uit te voeren indien nodig en voor zover nodig.

(4) Virail is alleen aansprakelijk voor schade, ongeacht de wettelijke grondslag, veroorzaakt door opzet en grove nalatigheid. Er is geen aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid, behalve in gevallen van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en voor vorderingen op grond van de productaansprakelijkheidswet.

(5) Beperkingen van de aansprakelijkheid van Virail zijn ook van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van alle werknemers, vertegenwoordigers en agenten.

6. Privacy

(1) Virail hecht de hoogste prioriteit aan de bescherming van de informatie van de gebruiker. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Virail.

(2) Persoonlijke informatie wordt alleen verstrekt, verwerkt en gebruikt met de toestemming van de gebruiker of wanneer de verzameling, verwerking of gebruik van dergelijke gegevens wettelijk is toegestaan.

7. Wijzigingen in de AV

(1) Virail behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de AV met een passende kennisgeving van minimaal zes weken. In geval van wijzigingen zal Virail de wijzigingen aankondigen op de website en de datum waarop de wijzigingen van kracht worden benoemen.

(2) Indien de gebruiker deze wijzigingen niet binnen zes weken na de aankondigingsdatum afwijst, worden de gewijzigde AV geacht te zijn aanvaard door de gebruiker. Gebruikers worden hieraan herinnerd in de aankondiging van de wijzigingen in de voorwaarden.

8. Slotbepalingen

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). De plaats van uitvoering en de rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst met handelaren, rechtspersonen onder publiek recht of publiekrechtelijke lichamen is Berlijn.

(2) Houd er rekening mee dat zelfs als onze diensten, inclusief deze algemene voorwaarden, in het Engels worden aangeboden en beschreven, in geval van enige afwijking tussen de Engelse en de Duitse versie, de Duitse versie prevaleert. De Duitse versie is te vinden onder de volgende link: www.virail.de/v/geschaeftsbedingungen

(3) Mocht een van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of niet-werkbaar zijn volgens de wet, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van de overeenkomst.

Virail GmbH White Label Algemene Voorwaarden

1.    Inleiding

Virail GmbH - naast haar metazoekdiensten die worden geleverd via de aggregatie van Partners - kan klanten ook toestaan om vervoersdiensten van derden te boeken via het gebruik van derde partijen via een "White Label Solution" of alternatief product. Door gebruik te maken van een dergelijk product, hebben klanten de mogelijkheid om een selectie van geautoriseerde vervoerders te boeken via de White Label-partner op elke Virail-locatie of Virail-website.

Deze Algemene Voorwaarden zijn specifiek voor de diensten die worden geleverd door Virail en haar White Label Partner. Als zodanig zijn ze specifiek voor de toegang en het gebruik van de White Label Platform door de klant, de verantwoordelijkheid van de White Label Partner en de vervoerder die de vervoersdienst levert.

2.    Gebruik van de Diensten

2.1 Vervoersdiensten over de weg

Virail biedt geen vervoersdiensten aan de klanten. De vervoerder is de enige partij die de vervoersdienst levert en is verantwoordelijk voor de ticketverkoop, en de voorwaarden en het contract van vervoer en ticketverkoop. In de meeste gevallen is Virail geen contractuele partner voor ticketverkoop, aangezien dit wordt afgehandeld door de White Label Partner. Als zodanig aanvaardt Virail geen verantwoordelijkheid voor een dergelijk contract.

Klanten erkennen daarom dat ticketverkoop en gerelateerde zaken zoals het reserveren van stoelen, bagage en upgrades, onderhevig zijn aan de algemene voorwaarden ("AV") van de betreffende vervoerder waarmee de klant boekt, en deze worden aanvaard bij het boeken bij die vervoerder via het White Label Platform.

2.2 Opzet van het White Label Platform

Het White Label Platform wordt geleverd door een derde partij, Distribusion Technologies GmbH), gevestigd in Duitsland (hierna "Distribusion"). Distribusion ontwikkelt en beheert een wereldwijd distributiesysteem (GDS) voor tickets voor vervoer over de weg, dat onder meer de levering van inhoud voor vervoer over de weg omvat, de technische levering van een white label platformoplossing voor klantafrekeningsdoeleinden, betalingsverwerking, afrekening en facturering.

Virail maakt gebruik van de diensten van Distribusion om het "White Label Platform" aan haar klanten te leveren om het boeken van tickets van vervoerders mogelijk te maken. Als zodanig levert Distribusion de technische inhoud en verwerking van klantboekingen om tickets te verkopen. Als technische partner is Distribusion niet verantwoordelijk voor klantenserviceverzoeken of vragen. In het geval van een vraag of klacht met betrekking tot betalings- of transactieproblemen, dienen deze naar Virail te worden gestuurd, die het verzoek naar Distribusion zal doorsturen.

2.3 Verstrekte informatie

Klanten moeten ervoor zorgen dat alle verstrekte informatie waarheidsgetrouw, geldig en actueel is bij het gebruik van het White Label Platform. Virail en/of haar dienstverleners behouden zich het recht voor om alle gegevens die door haar klanten zijn ingediend te verifiëren met het oog op transparantie en fraudeopsporing.

De klant is ook aansprakelijk voor eventuele gevolgen en kosten met betrekking tot het verstrekken van onjuiste informatie. Bij het indienen van deze informatie tijdens het boekingsproces, moeten klanten zich ervan bewust zijn dat zij handelen in overeenstemming met de algemene voorwaarden (AV) van de vervoerder, die toegankelijk zijn tijdens het boekingsproces.

3.    Prijzen en betalingen

3.1 Prijzen en kosten

Het aanbod van de White Label Carrier wordt uitsluitend bepaald door de vervoerder of diens partner. Virail is niet verantwoordelijk voor de prijs die door de vervoerder is vastgesteld. Als de klant vragen heeft over de prijs, dient hij rechtstreeks contact op te nemen met de vervoerder.

De klant kan ook verschillende prijzen tegenkomen voor het aanbod. Dit komt door het gebruik van caching om gegevens op te slaan over de zoekresultaten en/of andere bijbehorende pagina's en valutaconversies om prijzen weer te geven in verschillende valuta's. Caching wordt gebruikt om klanten sneller resultaten te bieden en de gebruikerservaring te verbeteren, terwijl de belasting op partnersystemen wordt beperkt.

De White Label Solution, die de afrekeningsdienst levert, zal de juiste prijs tonen voor het boeken in de geselecteerde valuta en/of beschikbaar voor boeking.

Het vermelden van een prijs in een valuta door Virail garandeert niet dat het aanbod in die valuta kan worden geboekt. De beschikbare boekingsvaluta's worden bepaald door de White Label Solution Partner.

3.2 Betaling

Distribusion - als de White Label Solution Partner - zal ook fungeren als samenwerkingspartner van de vervoerder. Als u klachten en/of vragen heeft over de betaling van een aanbod via de WhiteLabel Solution, dient u contact op te nemen met de klantenservice van Virail, die uw klacht en/of vraag vervolgens zal doorsturen naar Distribusion.

Bij de aankoop van een aanbod op het White Label Platform, betaalt de klant het bedrag van het ticket aan de uitgever van het ticket van wie de klant het ticket heeft gekocht. Indien van toepassing, betaalt de klant ook een servicekosten bovenop de ticketprijs ("Servicekosten"). De Servicekosten worden aan de klant getoond vóór het boeken van het ticket en apart van de prijs van het aanbod.

De Servicekosten bieden de klant klantenservice, evenals andere producten en diensten die worden geleverd door Virail. Als zodanig zijn de Servicekosten niet restitueerbaar zodra een transactie heeft plaatsgevonden.

Als u een White Label Carrier-aanbod wilt annuleren of wijzigen dat u al heeft geboekt, raadpleeg dan de relevante sectie en/of de Veelgestelde vragen van Virail.

3.3 Betalingsmethoden

White Label Carrier Offers op het White Label Platform kunnen op elk moment worden bijgewerkt om betalingsmethoden toe te voegen of uit te sluiten. De huidige betalingsmethoden zijn beschikbaar:

Indien de betaling wordt gedaan met een creditcard of Google Pay, zal het klantaccount worden belast bij voltooiing van de boeking. De naam van de kaarthouder en de creditcardgegevens worden door Distribusion doorgestuurd naar haar betalingsdienstaanbieder, Adyen, Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Nederland.

4. Annuleringsbeleid

In geval van annulering en/of wijziging van een dienst door de Carrier, heeft de klant volgens de toepasselijke wet en/of de vervoerder T&C het recht om van de vervoerder terugbetaling te eisen van het betaalde bedrag en/of andere rechten tegen de vervoerder onder die wet.

Details hiervan worden verstrekt in de vervoerder T&C. Virail is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de terugbetaling van enig bedrag, of voor schade en/of winstderving, of voor de organisatie van alternatieve vervoersdiensten. Als een klant wil weten welke rechten ze hebben bij het boeken bij een vervoerder, dienen ze zich te informeren via de vervoerder T&C en/of rechtstreeks contact op te nemen met de vervoerder voor verdere informatie.

In het geval dat de klant het geboekte aanbod via het White Label Platform annuleert, zijn annuleringsrechten onderworpen aan de T&C van de vervoerder bij wie de klant het aanbod heeft geboekt. In het geval dat een klant om restitutie vraagt, zal de servicekosten (indien van toepassing) nog steeds worden ingehouden door Virail voor de levering van haar diensten.

Als een vervoerder annulering/wijzigingen van het geboekte ticket online toestaat, zijn eventuele wijzigingen onderworpen aan de T&C van de betreffende vervoerder. Er kan een link worden verstrekt aan de klant om de boeking te wijzigen (annulering/wijziging) met betrekking tot het aanbod. Als er geen link wordt verstrekt, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Virail om te helpen bij de facilitering van elk geboekt aanbod dat restituties en/of wijzigingen toestaat, wat wordt benadrukt op het moment van boeking. In het geval dat de klant een niet-restitueerbaar of niet-wijzigbaar ticket heeft geboekt, kunnen Virail noch de White Label Partner ("Distribusion") deze diensten niet verlenen in overeenstemming met het geboekte aanbod.

5. Persoonsgegevens

In het kader van het gebruik van de White Label Platform, kunnen Virail en/of Distribusion enkele van de verstrekte persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Bij het gebruik van het platform erkennen en accepteren klanten de verwerking van hun persoonsgegevens door Virail en/of Distribusion in overeenstemming met de toepasselijke wet en bepalingen van het Privacybeleid van het White Label Platform.

6. Gebruik van het White Label Platform

Virail verleent klanten een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar recht om het White Label Platform en de diensten te gebruiken, voor persoonlijk en privégebruik van klanten, op niet-commerciële basis en in overeenstemming met de doeleinden van het White Label Platform en de diensten.

Klanten zijn verboden van elk ander gebruik of exploitatie van het White Label Platform en de diensten, en hun inhoud, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Virail. In het bijzonder is het klanten verboden om:

7. Rol van Virail

Virail treedt op als tussenpersoon en biedt de klant de mogelijkheid om vervoersdiensten te vergelijken voordat de transactie wordt afgesloten, hetzij via (a) een doorverwijzing naar een partner, hetzij via (b) het White Label Platform dat wordt aangeboden door Distribusion. De hier ingestelde algemene voorwaarden hebben betrekking op (b) en de afsluiting van een transactie via het White Label Platform. In dit scenario is Virail - in de meeste gevallen - niet de contractuele partner met betrekking tot een White Label Carrier Offer, noch - in elk geval - de vervoersdiensten die verband houden met het aanbod. Door de White Label-voorwaarden te aanvaarden, stemt de klant ermee in en begrijpt hij dat Virail geen partij is bij enige overeenkomst die wordt gesloten tussen de klant en de vervoerder.

Virail biedt geen vervoersdienst aan en fungeert niet als vervoerder. Virail treedt op als tussenpersoon tussen de klant en de vervoerder via het Distribusion White Label Platform. Virail kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de vervoersdienst die door de vervoerder wordt geleverd, noch voor de diensten die beschikbaar zijn op het White Label Platform dat door Distribusion wordt aangeboden. De volgende - maar niet beperkt tot - items waar Virail niet verantwoordelijk voor is, zijn onder meer:

8. Werking, beschikbaarheid en functionaliteiten van het platform

Virail zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat het White Label Platform te allen tijde toegankelijk is. Het platform kan echter tijdelijk of volledig worden opgeschort zonder kennisgeving, bij gelegenheden zoals onderhoud, migraties, updates, operationele wijzigingen of technische moeilijkheden met betrekking tot het platform en/of relevante items die het gebruik en de toegankelijkheid kunnen beperken.

Virail behoudt zich het recht voor om de toegang tot het White Label Platform of de functies daarvan geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, individueel of in het algemeen te wijzigen of op te schorten.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie

De White Label-voorwaarden zijn opgesteld in het Engels en vallen onder het Duitse recht. De voorwaarden kunnen vanuit de Engelse versie worden vertaald naar aanvullende talen, afhankelijk van de Virail-locatie. In elk geval is de relevante voorwaarde de originele Engelse kopie, en altijd onderworpen aan het Duitse recht. De plaats van jurisdictie is Berlijn.

10. Contactinformatie

Afhankelijk van het type verzoek, moet de klant contact opnemen met het betreffende bedrijf:

Virail GmbH Online Travel Agent (OTA) Algemene Voorwaarden

Inleiding

Virail GmbH - naast zijn metazoekdiensten die worden aangeboden via de aggregatie van Partners - kan klanten ook toestaan om vervoersdiensten van derden te boeken via een intern afrekenplatform waarbij Virail optreedt als Online Travel Agent (OTA). Met dit platform kunnen klanten hun tickets direct bij Virail GmbH kopen en ontvangen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn specifiek voor de diensten die door Virail en zijn OTA-oplossing worden aangeboden.

Gebruik van Diensten

Vervoersdiensten

Virail biedt geen enkele vervoersdienst aan de klanten. De vervoerder is de enige partij die de vervoersdienst levert en is verantwoordelijk voor de ticketing, en de voorwaarden en het contract van vervoer en ticketing. In de meeste gevallen is Virail geen contractuele partner voor ticketing, omdat dit wordt afgehandeld door de vervoerder. In dit geval aanvaardt Virail geen verantwoordelijkheid voor een dergelijk contract.

Klanten erkennen daarom dat ticketing en aanverwante zaken zoals het boeken van stoelen, bagage en upgrades onderhevig zijn aan de voorwaarden van de betreffende vervoerder waarmee de klanten boeken, en deze worden geaccepteerd bij het boeken met die vervoerder via ons afrekenplatform.

Verstrekte Informatie

Klanten moeten ervoor zorgen dat alle verstrekte informatie waarheidsgetrouw, geldig en actueel is bij het kopen van hun tickets via het Virail-afrekenplatform. Virail en/of zijn dienstverleners behouden zich het recht voor om alle door zijn klanten ingediende gegevens te verifiëren voor transparantie en fraudedetectie.

Klanten zijn ook aansprakelijk voor alle gevolgen en kosten die verband houden met het verstrekken van onjuiste informatie. Bij het indienen van deze informatie tijdens het boekingsproces moeten klanten zich ervan bewust zijn dat ze doorgaan in overeenstemming met de voorwaarden van de vervoerder die tijdens het boekingsproces toegankelijk worden gemaakt.

Prijzen en Betalingen

Prijzen

Virail is niet verantwoordelijk voor de prijs die door de vervoerder wordt vastgesteld. Als klanten vragen hebben over de prijs, moeten ze rechtstreeks contact opnemen met de vervoerder.

Klanten kunnen ook verschillende prijzen tegenkomen die worden weergegeven voor het aanbod op de resultatenpagina. Dit komt door het gebruik van caching om gegevens op te slaan op de zoekresultaten en/of andere bijbehorende pagina's en valutaomrekeningen om prijzen in verschillende valuta's weer te geven. Caching wordt gebruikt om sneller resultaten aan klanten te leveren om de gebruikerservaring te verbeteren, terwijl ook de belasting van partnersystemen wordt beperkt.

De prijs die op de afrekenpagina wordt weergegeven, is de 'live' prijs die wordt geleverd door onze Derde Partij Partners, en die de klanten zullen betalen. Klanten moeten akkoord gaan met de voorwaarden van de vervoerder en Virail voordat ze het ticket kopen. Als zodanig accepteren klanten aansprakelijkheid voor hun aankoop en accepteren ze het restitutie- en wijzigingsbeleid van de vervoerder bij voltooiing van de aankoop.

Kosten

Servicekosten

Voor de servicekosten biedt Virail klanten klantenservice, evenals andere producten en diensten. Als zodanig zijn de servicekosten niet-restitueerbaar zodra een transactie heeft plaatsgevonden. De servicekosten worden apart vermeld tijdens het afrekenproces en kunnen variëren afhankelijk van het gekochte ticket.

Kosten voor Kaartverwerking

Aanvullende kosten voor kaartverwerking kunnen in rekening worden gebracht voor het gebruik van bepaalde betaalmethoden en/of valuta's. Deze kosten zijn niet-restitueerbaar en worden automatisch gedetecteerd tijdens de betaling met de bijbehorende kosten indien van toepassing.

Annuleringskosten

Net als bij de aankoop van een ticket kan een transactie ook een kaartverwerkingskosten met zich meebrengen om een ticket terug te betalen. Deze kosten worden automatisch gedetecteerd en afgetrokken tijdens de terugbetaling.

Betaling

Tijdens het afrekenproces wordt klanten gevraagd de voorwaarden van zowel Virail als de door de klant gekozen vervoerder te bevestigen. Beide voorwaarden zijn beschikbaar op de afrekenpagina en kunnen direct worden bekeken. Klanten worden op deze pagina ook geïnformeerd over het restitutiebeleid van de vervoerder. Klanten moeten de ingevoerde gegevens tijdens de betaling dubbel controleren, aangezien onjuiste gegevens kunnen leiden tot een probleem met de boeking. Virail kan boekingen niet wijzigen of aanpassen. Eventuele wijzigingen moeten worden goedgekeurd en uitgevoerd via de vervoerder. Virail kan alleen tickets annuleren en opnieuw verzenden in het geval dat de klant zijn e-ticket niet heeft ontvangen.

Zodra een betaling door de klant is voltooid, wordt de klant doorgestuurd naar een bevestigingspagina en ontvangt hij een e-mail met zijn e-ticket. In het geval dat klanten hun e-ticket niet hebben ontvangen, moeten ze hun spammap controleren of enige tijd wachten totdat het ticket arriveert. Als dit niet lukt, moeten klanten contact opnemen met Virail en kunnen we het ticket opnieuw verzenden.

Betaalmethoden

Alle betaalmethoden die kunnen worden gebruikt, worden tijdens het afrekenen vermeld. De betaalmethoden kunnen per land en in de loop van de tijd variëren naarmate betaalmethoden worden toegevoegd/verwijderd.

Fraude

In geval van vermoeden van fraude behoudt Virail zich het recht voor om de door de klant gemaakte reservering niet te honoreren en de transactie te annuleren. Als de klant van mening is dat onze vermoedens ongegrond zijn, kan de klant contact opnemen met ons Helpcentrum om een herziening van de beslissing tegen de klant aan te vragen, maar Virail kan en kan de beslissing om de klant niet te bedienen handhaven op basis van vermoedens van fraude of andere verdachte activiteiten.

Wijzigingen of Annuleringen

Virail staat momenteel niet toe dat klanten een ticket of reservering wijzigen. Virail toont de voorwaarden van elke vervoerder tijdens het afrekenproces. Als een vervoerder toestaat dat tickets kunnen worden omgewisseld en/of terugbetaald, is dit naar goeddunken van de vervoerder, onafhankelijk van het eigen beleid van Virail met betrekking tot wijzigingen en annuleringen.

Als klanten een ticket kopen dat moet worden gewijzigd, moet de vervoerder rechtstreeks worden gecontacteerd. In het geval dat de vervoerder een wijziging toestaat, kunnen wij de wijziging verwerken. We kunnen echter geen restitutie of wijziging verstrekken zonder toestemming van de vervoerder.

Compensatie

De verantwoordelijkheid van Virail is beperkt tot de diensten die worden aangeboden als Online Travel Agent. We bieden geen enkele vervoersdiensten aan en klanten moeten contact opnemen met de vervoerder met betrekking tot eventuele problemen met hun reis. Alle claims met betrekking tot problemen met reizen moeten rechtstreeks bij de vervoerder worden ingediend.

Als u een klant bent binnen de Europese Unie, kunt u hieronder uw rechten vinden:

Rechten en Plichten van de Spoorwegpassagier https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/1371/oj

Rechten en Plichten van de Buspassagier https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011R0181

Rechten en Plichten van de Vliegtuigpassagier https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0261&qid=1714993106749

Virail zal naar eigen goeddunken proberen de klanten te helpen om ervoor te zorgen dat zij het juiste serviceniveau krijgen dat bij hun boeking hoort en de voorwaarden die door de vervoerder zijn vastgesteld. We zijn echter niet aansprakelijk voor beslissingen van de vervoerder en de vervoerders zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor alle compensaties of assistentie die in hun voorwaarden is vastgesteld.

Technische Problemen

Virail streeft naar een ononderbroken technische werking en service. We aanvaarden echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor ononderbroken beschikbaarheid en toegankelijkheid van onze dienst, maar we zullen dit proberen te doen. Dit geldt in het bijzonder voor technische vertragingen en storingen, evenals voor eventuele schade die daaruit kan voortvloeien.

In het geval dat een technisch probleem een verlies voor onze klanten veroorzaakt, kan Virail naar eigen goeddunken een terugbetaling verstrekken. We kunnen echter alleen een mogelijke terugbetaling overwegen op basis van verschillende voorwaarden:

Klanten moeten Virail via het Helpcentrum ten minste 24 uur van tevoren op de hoogte stellen van de tijd en datum van de reis. Klanten moeten een aankoop hebben gedaan op de Virail-website en hun creditcard moet zijn belast. Klanten mogen het probleem niet indirect of direct hebben veroorzaakt en moeten ons details verstrekken over het technische probleem en de omstandigheden van het probleem. Klanten moeten ook reageren op alle verzoeken van ons om aanvullende informatie en samenwerken aan het technische probleem. Niet doen zal resulteren in het onvermogen om een terugbetaling te verstrekken.

Persoonlijke Gegevens

Informatie over de rechten van klanten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens is te vinden in ons Privacybeleid.

Aansprakelijkheidsbeperking

Virail aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, bestraffende, incidentele of gevolgschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van winst, gegevens en goodwill, noch serviceonderbreking, systeemstoring of verlies of mentale, fysieke of emotionele stress die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of het onvermogen om toegang te krijgen tot deze website. De aansprakelijkheid van Virail en die van onze medewerkers is beperkt tot opzettelijke schade en grove nalatigheid. Deze beperking is niet van toepassing op claims onder de Duitse Productaansprakelijkheidswet, noch op materiële contractbreuk.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over het restitutiebeleid, kunt u Virail bezoeken bij het Helpcentrum. U kunt ook contact met ons opnemen via [email protected]